Tuesday, March 20, 2007

Deep 29th Impact: Card Finalized - Bustamante vs Sakurai!DEEP 29th Impact
Yoshihiro "Barbaro44" Tomioka vs. Ryan Bow
Yasuhito Namekawa vs. Yuji Sakuragi
Shigetoshi Iwase vs. Sen Nakadai
Takuhiro Kamikozono vs. Katsunori Kikuno
Michihiro Omigawa vs. Naoki Matsushita
Ryuchi Murata vs. Kim Dae Won
Cristiano Kaminishi vs. Henry "Sentoryu" Miller
Hisae Watanabe vs. Masako Yoshida
Murilo Bustamante vs. Ryuta Sakurai

(Source)

No comments: